Báo cáo tài chính – 2016 (Phần 1)

BCTC_2016 – Trang 1-7 BCTC_2016 – Trang 8-13 read more →

Báo cáo thường niên – 2016

Bao cao thuong nien 2016 – Web read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 2/2

BCTC_2015 – Trang 15-19 BCTC_2015 – Trang 20-24 BCTC_2015 – Trang 25-32 read more →

Báo cáo tài chính năm 2015 – Phần 1/2

BCTC_2015 – Trang 1-4 BCTC_2015 – Trang 5-9 BCTC_2015 – Trang 10-14   read more →

Báo cáo tài chính năm 2014

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC năm 2014 (đã kiểm toán) read more →

Báo cáo tài chính năm 2013

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC năm 2013 (đã kiểm toán): Xem trước và Tải về   read more →

Báo cáo tài chính năm 2012

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC  năm 2012 (đã kiểm toán): Xem toàn văn   read more →